Wireless Çözümleri
İnternet Log Sistemleri
Fiber Optik Çözümleri
Sıkça Sorulan Sorular

İNTERNET TOPLU KULLANIM SAĞLAYICILARLA İLGİLİ
SIKÇA SORULAN SORULAR

Soru: Mülki idari amirliklerinden izin alınmadan açılan ticari amaçla internet toplu kullanım sağlayıcılar hakkındaki müeyyide nedir?
Cevap: Yönetmeliğin 7. maddesine göre mülki idare amirlerince izin alınmadan açıldığı tespit edilen işyerleri, mülki idare amirlikleri tarafından sebebi bir tutanakla belirlenmek ve mühürlenmek suretiyle re’sen kapatılır.

Soru: İnternet toplu kullanım sağlayıcı nedir? Temel yükümlülükleri nelerdir?
Cevap: İnternet toplu kullanım sağlayıcı, kişilere belli bir yerde ve belli bir süre internet kullanım olanağı sağlayan gerçek ve tüzel kişilerdir. Örneğin; kamu kuruluşları, şirketler, oteller gibi çalışanlarına ve müşterilerine internet erişim olanağı sunan yerler internet toplu kullanım sağlayıcıdır. İnternet toplu kullanım sağlayıcıların “izin belgesi” almalarına gerek yoktur. Yönetmeliğin 4. maddesindeki yükümlülükleri yerine getirmek durumundadırlar. Bahsi geçen yükümlülükler şunlardır:
"a) Konusu suç oluşturan içeriklere erişimi önleyici tedbirleri almak.
b) İç IP Dağıtım Loglarını elektronik ortamda kendi sistemlerine kaydetmek."

Soru: Yönetmelikte ticari amaçla internet toplu kullanım sağlayıcılarının yükümlülükleri arasında “Başkanlık tarafından onaylanan içerik filtreleme yazılımını kullanmak” maddesi yer almaktadır. Onaylanan filtreleme yazılımları nelerdir?
Cevap: Henüz Başkanlığımız tarafından onaylanmış filtreleme yazılımı bulunmamaktadır. Bu konuda çalışmalar devam etmektedir. İçerik Filtreleme yazılımları onaylandığında http://www.tib.gov.tr/onayli_filtreleme_yazilimlari adresinden duyurulacak ve onaylanan yazılımlardan birinin kullanılması istenecektir. Şimdilik herhangi bir içerik filtreleme yazılımının kullanılması yeterlidir. İnternet Kafelere yönelik yapılan kontrollerde hiç bir içerik filtreleme yazılımının %100 filtreleme yapamayacağı gerçeği gözardı edilmemelidir.

Soru: İç IP dağıtım logları nedir ve nasıl tutulur?
Cevap: Yönetmelikte iç IP dağıtım logları; "kendi iç ağlarında dağıtılan IP adres bilgilerini, kullanıma başlama ve bitiş tarih ve saatini ve bu IP adreslerini kullanan bilgisayarların tekil ağ cihaz numarasını (MAC adresi) gösteren bilgiler" olarak tanımlanmaktadır.
Tanımdan anlaşıldığı üzere; iç ağdaki her bilgisayarın MAC adresi ile hangi tarih-saat aralığında hangi IP adresine sahip olduğu bilgisi tutulmalıdır.
İç ağdaki bilgisayarlara IP dağıtımı iki türlü yapılmaktadır. Birincisi her bir bilgisayara elle, sırayla sabit (statik) IP verilmesi, ikincisi ise bir DHCP sunucu veya genelde kullanılan şekliyle ADSL modem gibi bir cihaz tarafından değişken (dinamik) IP atanmasıdır.
İç IP dağıtım loglarını tutmanın en kolay yolu iç ağdaki her bilgisayara sabit (statik) IP vermektir. Böylece iç ağdaki hangi bilgisayarın ne zaman hangi IP ye sahip olduğu bilgisi değişmediğinden log dosyası da değişmeyecektir. Bu IP dağıtım bilgileri bir text dosyaya kaydedilip doğruluk ve bütünlük değeri bir program ile kayıt altına alınabilir.
İç ağdaki bilgisayarlara değişken (dinamik) IP verilmesi durumunda; ADSL modem gibi cihazların DHCP özelliği kapatılarak, bir bilgisayara kurulacak DHCP sunucu yazılımı vasıtasıyla IP dağıtımı yapılabilir ve aynı programdan IP dağıtımının logu alınabilir. ADSL modemin dağıttığı IP adresinin logunu tutma özelliği varsa modem üzerinden de log alınabilir. Aynı şekilde kullanılan içerik filtreleme yazılımının log tutma özelliği varsa bundan da yararlanılabilir. Sonra alınan log dosyaları ve bir program vasıtasıyla üretilecek doğruluk ve bütünlük değerleri kayıt altına alınıp saklanabilir.

Soru: İnternet toplu kullanım sağlayıcıların Sabit IP alması zorunlu mudur? Zorunluysa nereden alınacaktır?
Cevap: Yönetmeliğe göre Ticari amaçlı internet toplu kullanım sağlayıcıların erişim sağlayıcılarına başvurarak sabit IP almaları ve bu IP üzerinden internete bağlanmaları gerekmektedir. Erişim sağlayıcılar internet ortamına erişmeyi sağlayan TTNET gibi işletmelerdir. Sabit IP adresleri 192.168, 172.16 veya 10 ile başlayamaz.

Soru: Ticari amaçla internet toplu kullanım sağlayıcıların işyerlerinde uyulması gereken kurallar nelerdir?
Cevap: İşyerlerinde uyulması gereken kurallar Yönetmeliğin 9. maddesinde şu şekilde sıralanmıştır:
a) 12 yaşından küçükler ancak, yanlarında veli veya vasileriyle işyerlerine girebilirler.
b) 15 yaşından küçükler yanlarında veli veya vasileri olmadan saat 20.00’den sonra işyerlerine alınmazlar.
c) Tütün ve tütün mamulleri tüketim bölümü bulunmayan işyerlerinde tütün ve tütün mamulleri içilemez.
ç) İşyerlerinde 1117 sayılı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kanununa aykırı hareket edilemez.
d) İşyerlerinde 4250 sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanununun 19 uncu maddesi gereğince alkollü içecek satılması, bulundurulması veya sunulması yasaktır.
e) İşyerlerinde 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan hakların ihlal edilmesinin önlenmesi için gerekli tedbirler alınır.
f) İşyerlerinde elektronik ve mekanik oyun alet ve makineleri bulunamaz.
g) İşyerlerindeki bilgisayarlarda uyuşturucu veya uyarıcı madde alışkanlığı, intihara yönlendirme, cinsel istismar, müstehcenlik, fuhuş, şiddet, kumar ve benzeri kötü alışkanlıkları teşvik eden ve 18 yaşından küçüklerin psikolojik ve fizyolojik gelişimine olumsuz etkisi olabilecek oyunlar oynatılamaz.
ğ) İşyerlerine giren ve çıkanların tespiti amacıyla gerekli kamera kayıt sistemi kurulur. Bu sistem aracılığıyla elde edilen kayıtlar yedi gün süreyle saklanır ve bu kayıtlar yetkili makamlar haricindeki kişi ve kuruluşlara verilemez.”

Soru: Ticari amaçla internet toplu kullanım sağlayıcıların denetimleri nasıl yapılmaktadır?
Cevap: Yönetmeliğin “Denetleme usul ve esasları” başlıklı 10. maddesi (a) fıkrası, işletmelerin, 5. maddede yer alan “Ticari amaçla internet toplu kullanım sağlayıcılarının yükümlülükleri” ve 9. maddede düzenlenen “İşyerlerinde uyulması gereken kurallar” başlığı altındaki yükümlülükler ve şartlar açısından mülki idare amirlikleri tarafından denetlenmeleri hükmünü getirmiştir. Yine aynı maddenin (b) fıkrası ise işletmelerin, kolluk tarafından genel güvenlik ve asayiş yönünden denetlenmesi ve tespit edilen mevzuata aykırı hususların mülki idare amirliklerine gereği yapılmak üzere bildirilmesini hükme bağlamıştır.

Soru: Ticari amaçla internet toplu kullanım sağlayıcılara uygulanacak idari para cezaları konusundaki düzenleme nasıldır?
Cevap: Yönetmeliğin "İdari para cezaları" başlıklı 11. maddesi konuyu şu şekilde düzenlemektedir:
(1) 5 inci maddedeki yükümlülüklere aykırı hareket ettiği belirlenen ticari amaçla internet toplu kullanım sağlayıcılara, mülki idare amiri tarafından üçbin Yeni Türk Lirasından onbeşbin Yeni Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir.
(2) 9 uncu maddede belirtilen kurallara uymayanlara, mülki idare amiri tarafından 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanununun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi uyarınca idari para cezası verilir.
(3) İdari para cezaları, 5326 sayılı Kabahatler Kanununda belirtilen usul ve esaslara göre uygulanır.”
Görüldüğü gibi, "Denetleme usul ve esasları" ve "İdari para cezaları" ile ilgili yönetmelik hükümlerinin uygulanması konusunda mahalli mülki amirlikler yetkili kılınmıştır.

Soru: Ticari amaçla internet toplu kullanım sağlayıcılarının sorumlu müdür atama zorunluluğu var mıdır?
Cevap: Yönetmeliğin 8. maddesine göre izin belgesi sahibinin tüzel kişi olması durumunda, işyerini idare etmek üzere bir sorumlu müdür görevlendirilir. Gerçek kişiler de işyerinde sorumlu müdür görevlendirebilir. Sorumlu müdür mülki idare amirliklerine bildirilerek izin belgesinde belirtilir.

Soru: Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’nın ticari amaçla internet toplu kullanım sağlayıcılardan doğrudan bilgi alma yetkisi var mıdır?
Cevap: Yönetmeliğin 13. maddesine göre Başkanlık, Kanunla verilen görevleri dolayısıyla ticari amaçla internet toplu kullanım sağlayıcılara ilişkin gerekli gördüğü bilgileri doğrudan ticari amaçla internet toplu kullanım sağlayıcılardan veya mülki idare amirliklerinden talep edebilir. Bu çerçevede, ticari amaçla internet toplu kullanım sağlayıcılar Başkanlığın taleplerini derhal yerine getirmekle yükümlüdür.

Soru: Ticari amaçla internet toplu kullanım sağlayıcı (İnternet Kafe) nedir?
Cevap: Ticari amaçla internet toplu kullanım sağlayıcı (İnternet Kafe), internet salonu ve benzeri umuma açık yerlerde belirli bir ücret karşılığı internet toplu kullanım sağlayıcılığı hizmeti veren veya bununla beraber bilgisayarlarda bilgi ve beceri artırıcı veya zekâ geliştirici nitelikteki oyunların oynatılmasına imkân sağlayan işletmelerdir.

Soru: Ticari amaçla internet toplu kullanım sağlayıcıların (İnternet Kafe) temel yükümlülükleri nelerdir?
Cevap: İlgili Yönetmeliğin 5. maddesi ticari amaçla internet toplu kullanım sağlayıcıların (İnternet Kafe) temel yükümlülüklerini şu şekilde saymaktadır:
“a) Mülki idare amirinden izin belgesi almak.
b) Konusu suç oluşturan içeriklere erişimi önleyici tedbirleri almak.
c) Başkanlık tarafından onaylanan içerik filtreleme yazılımını kullanmak.
ç) Erişim sağlayıcılardan sabit IP almak ve kullanmak.
d) İç IP Dağıtım Loglarını elektronik ortamda kendi sistemlerine kaydetmek.
e) Başkanlık tarafından verilen yazılım ile, (d) bendi gereğince kaydedilen bilgileri ve bu bilgilerin doğruluğunu, bütünlüğünü ve gizliliğini teyit eden değeri kendi sistemlerine günlük olarak kaydetmek ve bu verileri bir yıl süre ile saklamak.”

DETAYLI BİLGİ İÇİN TELOKONİMİKASYON İLETİŞİM BAŞKANLIĞI NIN RESMİ WEB SİTESİNDEN ULAŞABİLİRSİNİZ.

http://www.tib.gov.tr/toplu_kullanim_saglayicilar_sss.htm

 

Tüm Hakları Saklıdır © 2007